Protokoll från årsmöte

Protokoll fört vid årsmötet den 22 augusti 2020 på Eriksberg.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Daniel Lennartsson hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

Närvarande var:

Daniel Lennartsson

Marita Sigfridsson

Marie Estenberg Andersson

Svante Andersson

Anders Höglund, via Skype

Eiie Mikaelsson

Kerstin Persson

Linda Niklasson

Helen Olsson

Enhild Salomonsson

§2 Val av ordförande vid årsmötet

Eiie Mikaelsson valdes till ordförande för årsmötet.

§3 Val av sekreterare vid årsmötet

Linda Niklasson valdes till sekreterare.

§4 Val av 2 st justeringsmän

Marita Sigfridson och Marie Estenberg Andersson valdes till justeringsmän.

§5 Föredragning av verksamhetsberättelsen

Mötets ordförande Eiie Mikaelsson läste upp den utdelade verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse

Eiie Mikaelsson läste upp revisionsberättelsen på grund av att ingen av revisionerna var närvarande på mötet.

§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§8 Förslag av ändring till stadgar

Ändra till 5 ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen. Detta godkändes.

Ändra till nytt datum för revisionen till 30 april och bokslut till 31 januari. Detta godkändes.

Ändra till 1 revisor. Detta godkändes.

§9 Val av ordförande för perioden

Mötet valde Marie Estenberg Andersson till ordförande för perioden 2020-2022, enligt valberednings förslag.

§10 Val av ledamöter för perioden

Mötet valde följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Daniel Lennartsson, Mörrum omval

Marita Sigfridsson. Mörrum omval

Kerstin Persson, Viken nyval

Linda Niklasson, Jämshög nyval

Svante Andersson, make till Marie Estenberg Andersson och ej invald i styrelsen, har åtagit sig att under en kortare period ta hand om föreningens bokföring. Mötet överlåter till styrelsen att hitta ersättare till Svante Andersson.

§11 Val av suppleanter för perioden

Mötet valde följande styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag

Anders Höglund, Kristinehamn omval

Ulf Karlsson, Eslöv omval

§12 Val av revisor

Mötet valde följande revisor enligt valberedningen förslag

Bo Gertsson, Malmö nyval

§13 Val av valberedning

Inga förslag till valberedning. Mötet beslutade att lämna valet av valberedning till styrelsen att lösa eftersom mötet inte kom fram till några val.

§14 Årsavgift

Mötet beslöt att årsavgiften ska vara 150 kr/år.

§15 Släktregistret

Mötet beslöt att kostnad för utdrag av släktregister ska vara 300 kr.

§16 Stipendiefond

Mötet beslöt att föreningen skall avveckla stipendiefonden.

§17 Övriga frågor

Inget.

§18 Nästa släktträff

Nästa släktträff planeras att genomföras den 28 augusti 2021. Mötet beslutade att lämna fortsatt planering för detta till styrelsen med anleding av pågående pandemi.

§19 Mötets avslutande

Den nya styrelsens ordförande Marie Estenberg Andersson tackade avgående ordförande Daniel Lennartsson och överlämnade utnämning av hedersmedlem till Daniel. Marie tackade även avgående styrelsemedlemmarna Eiie Mikaelsson och Helen Olsson med överlämnandet av linneservetter med släktvapnet. De avgående styrelsemedlemmarna som inte var närvarande kommer att få sina avtackningsgåvor hemskickade.

Eiie Mikaelsson tackade närvarande medlemmar och gäster som deltagit i årsmötet och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

                      _________________________

Linda Niklasson, sekreterare       Marie Estenberg Andersson, justeringsman

______________________________                                                                          

Marita Sigfridson, justeringsman