Protokoll från årsmöte

Protokoll fört vid årsmötet den 27 augusti 2022 på Hotell Carlshamn.

§1 Årsmötets öppnande

Ordförande Marie Estenberg Andersson hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Val av ordförande vid årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdesBo Gertsson.

§3 Val av sekreterare vid årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Linda Niklasson.

§4 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Marita Sigfridson och Marie Estenberg Andersson.

 §5 Föredragning av verksamhetsberättelsen

Marie Estenberg Andersson läste upp den utdelade verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse

Revisor Bo Gertsson redogjorde för det ekonomiska läget läste upp den utdelade revisionsberättelsen. Beslut fattades att det data-tekniska felet som visar ett överskott om 300 kr, skall korrigeras under 2022.

§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§8 Ändring av stadgarna

Förslag  lades attvalberedningen skall bestå av minst en person. Efter omröstning beslutades att förslaget skulle godkännas.

§9 Val av ordförande för perioden

Mötet valde Marie Estenberg Andersson till ordförande för perioden 2022-2024, enligt valberedningen förslag.

§10 Val av ledamöter

Mötet valde följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Daniel Lennartsson, Karlshamn omval

Marita Sigfridson, Mörrum omval

Linda Niklasson, Jämshög omval

Kerstin Persson, Viken omval

§11 Val av suppleanter

Mötet valde följande styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag:

Anders Höglund, Kristinehamn omval

Marie Hultberg, Malmö nyval

§12 Val av revisor

Mötet valde följande revisor enligt valberedningen förslag:

Bo Gertsson, Malmö omval

§13 Val av valberedning

Inga förslag till valberedning. Mötet beslutade att lämna valet av valberedning till nya styrelsen att lösa eftersom mötet inte kom fram till något val.

§14 Årsavgift

Mötet beslöt att årsavgiften ska vara oförändrad.

§15 Nästa släktträff

Nästa släktträff kommer att äga rum i Stockholm 26-27/8 2023.

§16 Mötets avslutande

Bo Gertsson tackade närvarande medlemmar och gäster som deltagit i årsmötet och förklarade årsmötesförhandlingar avslutade.

Vid protokollet:

_____________________________                             ________________________________

Linda Niklasson, sekreterare                            Marie Estenberg Andersson, justeringsman

______________________________

Marita Sigfridson, justeringsman

______________________________                                                                          

Marita Sigfridson, justeringsman