Protokoll från årsmöte

Protokoll fört vid årsmöte i Vånga den 25 augusti 2018

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Daniel Lennartsson hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

Arne Karlsson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

Sittande sekreterare Helen Olsson valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 4 Val av 2 justeringsmän

Ann-Margret Hansson och Marita Sigfridson valdes till justeringsmän.

§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse

Mötets ordförande Arne Karlsson läste upp den utdelade verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomisk rapport samt revisionsberättelse

Efter som kassören var förhindrad att närvara vid mötet läste mötesordförande Arne Karlsson upp det ekonomiska läget per den 31 december 2017.

Arne Karlsson läste även upp revisionsberättelsen på grund av att ingen av revisorerna var närvarande på mötet.

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Val av ordförande

Mötet valde Daniel Lennartsson till ordförande för perioden 2018 – 2020

§ 9 Val av ledamöter

Mötet valde följande styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Marita Sigfridson, Mörrum omval

Eiie Mikaelsson, Luleå omval

Thomas Nilsson, Trensum omval

Kennert Karlsson, Kyrkhult omval

Helen Olsson, Jämshög omval

Evert Håkansson, Karlshamn nyval

§ 10 Val av suppleanter

Mötet valde följande styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag:

Ann-Margret Hansson, Hällevik omval

Johan Wiberg, Lyckeby omval

Susanne Blixt, Broby nyval

Marie Estberger-Andersson, Helsingborg nyval

§ 11 Val av 2 revisorer

Mötet valde följande revisorer enligt valberedningens förslag:

Ann-Margret Fagerström, Olofström omval

Brita Lindgren-Johansson, Jämshög nyval

§ 12 Val av 1 revisorssuppleanter

Mötet valde följande revisorssuppleant enligt valberedningens förslag:

Ingrid Sigvardsson, Sibbhult nyval

§ 13 Val av 3 till valberedning

Samtliga i den gamla valberedningen avböjde omval. Mötet beslutade att lämna valet av valberedning till styrelsen att lösa eftersom mötet inte kom fram till några val.

§ 14 Årsavgift

Mötet beslöt att årsavgiften ska vara 100 kr/år.

§ 15 Avsättning till stipendiefond

Mötet beslöt att varje kalenderår avsätta 20 % av inbetalade medlemsavgifter till stipendiefonden.

§ 16 Nästa släktträff

Ann-Margret Hansson berättade att nästa släktträff har styrelsen diskuterat att förlägga till Listerkyrkan i Hällevik den 24 augusti 2019.

§ 17 Mötets avslutande

Styrelsens ordförande Daniel Lennartsson tackade avgående styrelsemedlemmarna Lena Forsberg, Margareta Rooth och Berit Nilsson med överlämnande av blomstercheckar. (Margareta och Berit får sina hemskickade per post eftersom de inte var närvarande på mötet.)

Valberedningen Ivar Björegren, Kerstin Holmgren och Lisbeth Lundgren blev också avtackade med blomstercheckar. (Kerstin får sin hemskickad per post.)

Därefter tackade han alla medlemmar och gäster som deltagit i årsmötet och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet:

………………………………………………

Helen Olsson

Sekreterare

Justeras:

……………………………………..                              ………………………………………..
Marita Sigfridson
Ann-Margret Hansson