Stadgar för Föreningen Estenbergska Släkten

Antagna den 20 augusti 1960. Reviderade den 23 augusti 1986,

den 25 augusti 2012, den 22 augusti 2020 och den 27 augusti 2022

§1

Föreningens ändamål är att verka för sammanhållning inom släkten, för tillvaratagande av gemensamma intressen och för utgivande av släktkrönika.

§2

Medlem i föreningen kan den bli, som i rakt nedstigande led härstammar från ”Ädle och Wälborne Professorn och Prosten över Jämshög och Näsum, Högärevördige och Höglärde Herr Peter Estenberg”, född i Stockholm den 3 juni 1686 och död i Jämshög den 26 april 1740, samt de som är gifta med någon av dessa.

§3

Den som önskar bli medlem i föreningen gör anmälan till någon ledamot i styrelsen.

§4

Årsavgift fastställes av årsmötet.

§5

Föreningen skall ha en styrelse av 5 personer samt 2 suppleanter. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen väljes av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, men ordförande väljes av årsmötet.

§6

För granskning av föreningens räkenskaper skall på årsmötet för tiden intill nästa årsmöte väljas en revisor.

§7

Föreningens räkenskaper förs kalenderår och skall vara avslutade före den 31 januari. Revisorn skall före april månads utgång ha fullgjort sitt uppdrag.

§8

Ordinarie årsmöte skall hållas vartannat år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra sammanträde hålles, då styrelsen så beslutar, revisorn så fodrar eller minst 20 medlemmar gör framställan därom.

§9

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för dagen.

2. Val av två justeringsmän.

3. Föredragning av gångna årets styrelse- revisionsberättelse.

4. Beslut om ansvarsfrihet.

5. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen.

6. Val av en revisor.

7. Val av valberedning bestående minst en ledamot. Vid flera ledamöter skall en vara sammankallande.

§10

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får ej utövas medelst fullmakt.

§11

Kallelse till årsmöte sker på så sätt som styrelsen finner mest lämpligt.

Kallelse sker minst 14 dagar i förväg.

§12

Föreningen kan upplösas genom beslut på föreningsstämman, därest minst 4/5 av de röstande biträder beslutet och dessa representerar minst hälften av föreningens samtliga medlemmar. Om föreningen upplöses, skall odisponerade medel överlämnas till Jämshögs kyrka för kyrkans prydande.